Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Face the Face Shop, gevestigd te Den Haag, nummer 27284910 onder Face the Face bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.


1. TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere
overeenkomst van Face the Face Shop gedaan aan of aangegaan met derden (hierna genoemd: ‘koper’) ter zake van de levering van producten en/of het verrichten van diensten aan derden via het internet. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.

2. OFFERTES
2.1. Alle offertes/aanbiedingen zijn, ook ten aanzien van de prijs, steeds vrijblijvend.
2.2. Indien de koper op de website van Face the Face Shop een bestelling plaatst, dan is deze bestelling definitief op het moment dat de koper op de knop verzenden drukt. Op het moment dat de koper van Face the Face Shop een bevestiging per e-mail ontvangt komt een bindende overeenkomst tussen koper en Face the Face Shop tot stand.
2.3. Ook na totstandkoming van een overeenkomst zal Face the Face Shop de
overeengekomen prijs eenzijdig kunnen wijzigen in geval van verhoging van kostprijs bepalende factoren van de te leveren producten, waarbij koper het recht zal hebben om bij prijsverhogingen de bestelling te annuleren, mits zulks geschiedt voor de levering en binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging aan koper.
2.4. Aanneming van bestelopdrachten geschiedt altijd onder voorbehoud van
beschikbaarheid van het bestelde product.

3. ANNULERINGEN
3.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Face the Face Shop niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Face the Face Shop bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Face the Face Shop het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft dan wel de overeenkomst te annuleren. De koper dient hiervan terstond, nadat Face the Face Shop kennis heeft genomen van deze omstandigheden, op de hoogte te worden gesteld.
3.2. Daarenboven heeft Face the Face Shop het recht nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van veranderingen van omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
3.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de invloedsfeer van Face the Face Shop liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers en importeurs van Face the Face Shop aan verplichtingen door brand, stakingen, het verloren gaan van gegevens of faillisement.
3.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vordering van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
3.5. Als Face the Face Shop haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij
gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds geleverde producten en de gemaakte kosten.
3.6. Bij bestelling via Internet heeft de koper een bedenktijd van 7 werkdagen om het bestelde te annuleren. Annuleringen dienen schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden, binnen 7 werkdagen na het online besteld hebben van producten of diensten.

4. BETALINGEN
4.1. Betalingen dienen te geschieden bij het online bestellen via een van de te kiezen betalingsmethoden.
4.2. Het doen van betalingen van de koper aan Face the Face Shop op elektronische wijze via het internet, geschiedt voor risico van de koper. Face the Face Shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van de koper, verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze of via internet of via creditcards.
4.3. Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op Face the Face Shop te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4. De eigendom van afgeleverde producten gaat eerst op de koper over nadat de
koopprijs in haar geheel is voldaan. Het risico voor schade aan/door, of verlies van
producten gaat over op koper op het moment van feitelijke terbeschikkingstelling van de producten aan de koper.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1. De door de Face the Face Shop geleverde producten blijven het eigendom van Face the Face Shop totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Face the Face Shop gesloten koopovereenkomsten is nagekomen;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren producten zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst door Face the Face Shop verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van een
koopovereenkomst.
5.2. Door Face the FaceShop afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de privésfeer gebruikt worden. De koper is niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen of te wederverkopen.
5.3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Face the Face Shop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6. LEVERING
6.1. Levering vindt uitsluitend plaats nadat er op elektronische wijze via internet of per pinautomaat of contant ten kantore is betaald. Bij bestelling via internet geldt dat bij een factuurbedrag van 50,-- euro of minder er 7,05 euro aan bezorgkosten in rekening gebracht wordt. Bij bestelling via internet met een factuurbedrag boven de 50,-- vindt er levering franco aan huis plaats.
6.2. Koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgt dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder het opnieuw bezorgen dan wel opslagkosten, verschuldigd zijn.
6.3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Face the Face Shop derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Koper heeft het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien Face the Face Shop na sommatie en ingebrekestelling op een een termijn van 1 maand in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen.
6.4. Het is Face the Face Shop toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren.
6.5. Levering van via internet geplaatste bestellingen kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen geretourneerd worden. Producten, apparaten en/of artikelen die gebruikt zijn, aangebroken zijn of op welke wijze niet meer voor de verkoop in aanmerking komen door wijzigingen na de aflevering aan de koper komen niet voor het retourneren in aanmerking. De retourkosten zijn voor rekening van de koper.

7. RECLAMES
7.1. De koper kan op een gebrekkige levering – zichtbare onvolkomenheden van
producten of manco’s in te leveren hoeveelheid – geen beroep doen als hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft moeten ontdekken, bij Face the Face Shop schriftelijk heeft geprotesteerd en wel onder nauwkeurige omschrijving van het gebrek.
7.2. Indien reclame over een product gegrond wordt bevonden, kunnen deze omgeruild worden of wordt de koper, als hij geen omruiling wenst, voor het daarvoor gefactureerde bedrag gecrediteerd.
7.3. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij Face the Face Shop te zijn ingediend.
7.4. De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid van de prestatie van Face the Face Shop, indien hij niet binnen de hierboven gemelde termijnen heeft gereclameerd en of Face the Face Shop niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
7.5. Uitdrukkelijk uitgesloten worden reclames op grond van technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen van producten.
7.6. Face the Face Shop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de koper (anders dan door Face the Face Shop of de leverancier van het product) is beschadigd.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Face the Face Shop is niet aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgschade ontstaan door toepassing van producten en/of artikelen anders dan voorgeschreven gebruik en instructie, tot een hoger bedrag dan hetgeen zij voor het geleverde in rekening heeft gebracht.
8.2. Face the Face Shop zal nimmer aansprakelijk zijn jegens (een potentiële) koper voor verstrekte adviezen aangezien zulks geheel vrijblijvend geschiedt.
8.3. Face the Face Shop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar webshop te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.
8.4. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website van Face the Face Shop de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Face the Face Shop iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Face the Face Shop is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Face the Face Shop zouden voorkomen.
8.5. Alle op de Face the Face Shop weergegeven prijsgegevens zijn behoudens typefouten. Face the Face Shop behoudt het recht alsnog haar prijs aan te passen en de koper hiervan voor aflevering van producten op de hoogte te stellen en de koper alsnog het recht te gunnen de bestelling te annuleren.

9. AUTEURSRECHT
9.1. Het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Face the Face Shop zaken als reclame- of begeleidingsmateriaal van producten te verveelvoudigen, op te slaan in bestanden en/of openbaar te maken door middel van fotokopie, drukwerk, cd/dvd of anderszins.

10. TOEPASSELIJK RECHT
10.1. Op alle overeenkomsten tussen koper en Face the Face Shop is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Face the Face Shop tenzij een andere rechter bevoegd is op grond van dwingend rechterlijke bepalingen of Face the Face Shop de voorkeur geeft aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de koper.

FACE THE FACE SHOP.NL
Zuiderbrink 47
2553GE Den Haag
+31(0)646633880

www.facethefaceshop.nl
info@facethefaceshop.nl

IBAN - NL56INGB0004877821
BTW-ID - NL001512235B28
KVK - 27284910